DataRiseLab är ett företag specialiserat på implementering av datahanteringslösningar, skapande av avancerade rapporterings- och analytiska lösningar (med hjälp av Machine Learning / AI) i molninfrastruktur.

DATA, ANALYS OCH RAPPORTERING

 • Lösnings- och arkitekturdesign
 • Kostnadsoptimering med fokus på de specificerade affärsbehoven
 • Implementering av kärnelementen inklusive:
    • kärninfrastruktur (i moln/on prem)
    • datalagerstrukturer och processer
    • integration med källsystem,
    • Master Data Management-lösningar
    • BI-rapporteringsplattform
    • Avancerade analyslösningar (ML/AI)
 • Fastställande av principer för data- och information-shantering i företaget (datahanteringsstrategi, princi-per för datalagring/delning/bearbetning)
 • Säkerställa efterlevnad av tillämpliga förordningar och lagar och de högsta standarderna för datasäker-het
 • Acceptanstestning

AFFÄRSAPPLIKATIONER

 • Analys av affärsbehov (funktionella och icke-funktionella)
 • Designa arkitekturen (“on-prem” eller “i molnet”)
 • Välja relevant molnleverantör
 • Applikationsutveckling (backend, anvä-ndargränssnitt, etc.)
 • Enhets-, integrations- och acceptanstest
 • Implementering av applikationen i en produk-tionsmiljö
 • Programsäkerhet (inklusive autentisering, auktorisering, datakryptering och attackskydd)
 • Hantera åtkomst till data och applikationer, beroende på användarens roll i organisationen
 • Mekanismer för övervakning av applikationspres-tanda och tillgänglighet
 • Teknisk och affärsdokumentation
 • Utbildning för applikationsanvändare
 • Optimering och förbättring av applikationen baserat på feedback och förändrade kundbehov
 • Teknisk support och underhåll

MOLN

 • Utvärdering av nuvarande infrastruktur och dataarkitektur och utveckling av en Molnadoptionsstrategi i organisationen
 • Stöd vid migrering av befintliga lösningar till molnet
 • Designa och implementera en skalbar datahanter-ingsarkitektur i molnet
 • Analys, optimering, underhåll av befintliga molnlösningar
 • Rådgivning om full användning av molnfunktioner i avancerade dataanalys- och rapporteringslösningar
 • Molnadministration och ledningsstöd

MACHINE LEARNING & AI

 • Vi hjälper dig att förstå hur du bäst använder de senaste innovationerna inom Machine Learning (ML) och AI i din verksamhet. Vi kommer med konkreta förslag på hur du implementerar AI och ML i ditt företag
 • Exempel:
    • Prediktiv analys, tillexempel förutsägelse av kundbeteende, optimering av prissättning och prognostisering av kassaflöden och händelser
    • Machine Learning-lösningar för effektivisering av processer
    • Rekommendationssystem som föreslår produkter eller innehåll baserat på användarpreferenser
    • Generativa modeller och AI för uppgifter som textsammanfattning, skapande av innehåll eller automatisering av manuella uppgifter
 • Vi stödjer med kompetensutveckling av ledande befattningshavare när det gäller att förstå värdet och tillämpningarna av AI i näringslivet
 • Vi kan utbilda dina juniora analytiker eller rapporterande analytiker inom framtidens kompetens, t.ex att kunna tillämpa AI- och ML-tekniker

VÅRA BRANSCHER

FINANS

RESTAURANGBRANSCHEN

DETALJHANDEL

INDUSTRIELL TILLVERKNING

AUTOMOTIV

ENERGI

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

GRUVINDUSTRI

TELEKOMMUNIKATION

GENOMFÖRDA PROJEKT

 • Design och implementering av ett datalager som integrerar data från kundens nyckelsystem (ERP, POS, system som stödjer verksamheten) och från externa källor tillsammans med en BI-rapporteringsplattform
 • Automatisering av processen att skapa finansiella rapporter enligt lokala och koncernredovisningsstandarder (med möjlighet att hantera mappning av konton och enskilda transaktioner till rapporteringsrapporter)
 • Styrplattform för analys av resultat i filialer (med funktionalitet att ge kommentarer till avvikelser, acceptans av prognoser, känslighetsanalys), övervaka kostnader och ovanliga transaktioner
 • En applikation för rapportering av resultat, prognoser och verksamhetsmål för restauranger inom restaurangbranschen, integrerad med BI-rapporteringsplattformen
 • En applikation för rapportering av ESG-indikatorer av enheter från kapitalgruppen
 • Ansökan om ny investeringsförvaltning (CAPEX-hantering – inklusive investeringskostnadsuppskattning, kassaflödeshantering, beräkning av NPV och återbetalningstid) med stöd för investeringsgodkännandeprocessen och integrerat med ett datalager för retrospektiv investeringsbedömning
 • Designa, implementera, underhålla och utveckla molninfrastruktur för en internationell kapitalgrupp
 • Migrering av datalager och affärsapplikationer från “on premise” till molnet (MS Azure)